Információk
a Miskolci Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnázium
népzene tanszakára jelentkezőknek


Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak,
akik tervezik, hogy a következő tanévben népzene szakra jelentkeznek, vagy még csak érdeklődnek, tájékozódnak.

Előfelvételi 2017 november 16-17.

FELVÉTELI: 2018 FEBRUÁR 22.-én 14 ÓRÁTÓL A 105-ÖS TEREMBEN

vissza a főoldalra


Vár iskolánk NÉPZENE tanszaka!

Iskolánkban jelenleg népi fúvós (furulya, klarinét, tárogató, magyar duda)
népi vonós (hegedű, brácsa, bőgő),
valamint népi ének szakon folyik képzés.
A 2011-12-es tanévtől van tambura szakunk is, főként az alapfokú művészeti intézményekben citerázni tanulókra számítva.

A 2014-2015 tanévtől 2 éves felnőtt esti szakképzés keretében okj-s szakvizsgára készítünk fel,
így a 24 év feletti jelentkezőinket is szeretettel várjuk!

Az iskolánkban tanulható hangszerek 4 csoportba oszhatók: fúvós, vonós, pengetős hangszerek és népi ének. A felvételhez szükséges népzenei alapismeretek elsősorban az alapfokú népzeneoktatás keretein belül sajátíthatók el, mivel a középfokú népzeneoktatás az alapfokon tanultakra épül. Ennek két alapvető alkotóeleme a hangszerkezelés és a népzenei repertoár stílusos megszólaltatása. Az előbbihez szükséges a több évig tartó zenetanulás, hiszen a helyes légzéstechnika, a megfelelő hangszertartás legbiztosabban szaktanári segítséggel sajátíthatók el, akár népi, akár klasszikus hangszerről van szó. Ugyanez vonatkozik a szolfézs ismeretekre is. A zenei tanulmányokhoz nélkülözhetetlen a zongora alapszintű ismerete is, ezért a továbbtanulás tervezésekor idejében gondolni kell erre is. A népzenei repertoár kialakításához, a stílusos megszólaltatáshoz elegendő lehet az önképzés, hangfelvételek hallgatása, amatőr művészeti csoportokban (néptáncegyüttes, zenekar, népdalkör, citerazenekar) való részvétel is. Tehát a művészeti iskolák népi hangszeresei mellett szívesen látunk minden olyan jelentkezőt, aki rendelkezik a kellő alapismeretekkel, és iskolánkban szeretné magát továbbképezni, középfokú végzettséget szerezni, felsőfokú tanulmányaira felkészülni. A részletekről érdemes tájékozódni nyílt napokon és az előfelvételi alkalmával, akár már a felvételit megelőző tanévben.

Bővebb tájékoztatásért kérem, keressen az itt található elérhetőségeinken!


Iskolánk a Zenepalota (Miskolc, Bartók tér 1.) épületében működik!
Népzene tanszak 105. terem.Vonós követelmények:
A klasszikus vonós hangszerek középiskolai felvételi követelményeinek megfelelő szakmai elvárások a népi vonós hangszeresekre is vonatkoznak.
Fontos a helyesen kialakított tartás, bal és jobb kéz, a biztos fekvésváltás, a díszítmények (vibrátó, trillák) használata, a tempótartás, dinamika, a helyes vonóbeosztás.

Fúvós követelmények:
Helyes légzés, hangszer és testtartás.

Mindkét hangszercsoportnál nélkülözhetetlen a jó kottaolvasási készség (blattolás), és az emlékezetből való muzsikálás.
Természetes elvárás a hangszer ismerete, alapvető karbantartási, ápolási feladatok (hangolás, tisztítás, húrcsere) önálló elvégzése.

Népi ének:
Helyes légzés, tiszta intonáció, megfelelő hangterjedelem.
Legalább 30 népdal ismerete, melyről listát kérünk.

Tambura szakra elsősorban tamburás, citerás vagy gitáros előképzettségű növendékeket várunk (az előképzettségnek megfelelő felvételi anyaggal).

A magyar duda szakra jelentkezőknél feltétel minimálisan 1 év előtanulmány a hangszeren.Bemutatkozásul elegendő két, lehetőleg más tájegységből való, rövid (3-4 dallam) tánczenei összeállítás, illetve dalcsokor.
Fontos, hogy tudja a jelentkező, mit játszik, és ezt el is tudja mondani (tájegység, tánc, illetve dallamtípus, esetleg adatközlő).
Klasszikus előtanulmányok esetén szívesen meghallgatunk 1 rövid előadási darabot. Zenekíséret nem kötelező, ennek hiánya nem befolyásolja döntésünket!
Néprajzi ismeretek - Az általános iskolai tananyagokban szereplő, a magyarságra és a népéletre vonatkozó ismeretek alkalmazása.
A néprajzi, népzenei ismeretekről, a szak iránti érdeklődés komolyságáról a hangszeres bemutatót követő rövid beszélgetés alapján tájékozódunk.

Szolfézs - Megegyezik a többi tanszak felvételi anyagával, melyről jelentkezőink a többi szakra felvételizővel együtt adnak számot írásban és szóban.

Írásbeli:

Hangközök, hármashangzatok és fordításainak felismerése
Hangközök és hármashangzatok szerkesztése megadott hangra
Ritmus lejegyzése diktálás után
Hétfokú (dúr, moll, modális), ötfokú hangsorok felismerése és építése
Egy rövid dallam lejegyzése emlékezet után
Egyszólamú klasszikus dallam lejegyzése
Kétszólamú klasszikus dallam lejegyzése
Népdal lejegyzése szöveggel, énekes bemutatás alapján

Szóbeli:

A növendék által választott 10 népdal és 10 műdal (ezek jegyzékét a felvételiztető tanárnak kell átadni, a műdal saját kísérettel is lehet)
Rövid memoriter dallam visszaéneklése Hangközök, hármashangzatok felismerése
Elméleti feladatok (hangsorok, előjegyzések, vezető hangok)
Az írásbeli feladathoz kérjük, hogy a felvételizők hozzanak magukkal ceruzát, radírt
A leendő felvételizőknek ajánljuk, hogy zongorakötelező tanulmányaikat - lehetőség szerint - minél előbb kezdjék el.

vissza a főoldalra